Đề xuất bắt buộc công chứng hợp đồng giao dịch đất đai có một bên là doanh nghiệp bất động sản

Đề xuất bắt buộc công chứng hợp đồng giao dịch đất đai có một bên là doanh nghiệp bất động sản

Đề xuất bắt buộc công chứng hợp đồng giao dịch đất đai có một bên là doanh nghiệp bất động sản. Việc yêu cầu công chứng các…